top of page

Privacybeleid, meldcode en wetgeving

Privacybeleid

 

Om hun werk goed te kunnen doen, leggen hulpverleners gegevens over cliënten vast. Zonder dit kan een psychotherapeut niet zorgvuldig en verantwoord hulp verlenen. Ook is het volgens de wet verplicht om een dossier bij te houden. Hierbij moet de behandelaar zich te houden aan zijn beroepsgeheim. Dat betekent dat uw gegevens (zowel schriftelijk als mondeling verstrekt) strikt vertrouwelijk worden behandeld. Informatieverstrekking aan derden, bijvoorbeeld aan uw huisarts, zal ik altijd eerst bespreken: alleen met uw toestemming wordt de informatie daadwerkelijk gedeeld. Het beroepsgeheim kan slechts in twee gevallen ‘opgeheven’ worden, namelijk alleen indien er sprake is van dreigende suïcide en/of bedreiging van anderen.

 

Gegevens, die voor de vergoeding door de zorgverzekeraar, de gemeente, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) of het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) minimaal noodzakelijk zijn, worden aan de betreffende instantie beschikbaar gesteld. Hierbij worden de van toepassing zijnde privacy- en veiligheidsnormen in acht genomen. U hoeft dus niet bang te zijn dat allerlei vertrouwelijke informatie bij uw verzekeraar of gemeente bekend wordt. Bij behandeling in de GGZ is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen tegen het verstrekken van informatie aan de zorgverzekeraar en de NZa, door een privacyverklaring in te vullen. Dit dient samen met de behandelaar gedaan te worden.

 

Voor bovenstaande geldt dat de toestemming van de cliënt zelf voldoende is vanaf de leeftijd van 16 jaar. Bij kinderen onder de 12 geldt dat beide gezagdragende ouders toestemming moeten geven. Bij jongeren tussen de 12 en 16 is zowel toestemming van de jongere zelf als van beide gezagdragende ouders nodig.

                                      

           

 

                            

Meldcode

 

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht mij als zorgprofessional een meldcode te gebruiken. Deze code helpt goed te reageren op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De kindcheck is onderdeel van deze wet. Zo nodig ben ik verplicht een melding te doen bij Veilig Thuis.

 

                                    

 

Wet- en regelgeving

 

Er zijn meerdere wetten waaraan een psychotherapeut zich dient te houden. Daarnaast zijn er richtlijnen en een beroepscode opgesteld door beroepsverenigingen:

 

Beroepscode:

 

In de beroepscode voor psychotherapeuten staan gedragsregels voor het beroep van psychotherapeut waaraan de behandelaar zich dient te houden.

 

                                     

 

Relevante richtlijnen:

 

Als vrijgevestigd psychotherapeut hanteer ik het privacy beleid zoals dat door de Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde psychotherapeuten en psychologen (LVVP) wordt aanbevolen.

 

Geldende wetten:

 

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Deze wet regelt de verwerking van persoonsgegevens. Het is een Europese verordening wat betekent dat de regels in de gehele Europese Unie gelden. Patiënten hebben recht op een veilige verwerking van persoonlijke gegevens, ze hebben recht om te weten waar persoonsgegevens voor worden gebruikt en ze mogen beslissen daar wel of niet mee akkoord te gaan. Ten slotte hebben ze recht op  inzage van gegevens die een hulpverlener over hen heeft. In Nederland vervangt de AVG de Wpb.

 

 

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)

Waar de Wpb een algemene wet is in Nederland, is de WGBO meer specifiek voor alle zorgverlening. De WGBO geldt aan aanvulling en concretisering van de Wpb. De WGBO regelt de juridische relatie tussen patiënt en hulpverlener. Zo regelt het onder meer het recht van de patiënt op informatie, op geheimhouding van zijn gegevens en inzage in het eigen dossier. Daarnaast is een aantal plichten omschreven, zoals de plicht van de hulpverlener tot een deugdelijke verslaglegging. Dit alles moet een bijdrage leveren aan een goede kwaliteit van zorg.

                                     

 

De Wet BIG

Het beroep psychotherapeut is een wettelijk geregeld beroep. Dat betekent dat alleen zij die ingeschreven zijn in het BIG-register de desbetreffende beroepstitel mogen voeren. De Wet BIG is hiermee een verdere concretisering en aanvulling van de Wpb en de WGBO.

                                  

De Wet Meldplicht Datalekken      

Een datalek is het vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van de organisatie. De wet houdt in dat organisaties direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra zij een ernstige datalek hebben. Soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Voor de meldcode

Voor de beroepscode

Voor informatie over de AVG

Voor informatie over de WGBO

Voor mijn privacy statement

Voor de privacyverklaring

Voor de Wet Meldplicht Datalekken

bottom of page