top of page

Privacy statement

Psychotherapie Van den Oever, gevestigd te Hengelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68385315, hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement legt uit hoe Psychotherapie Van den Oever met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

Artikel 1 - toepassing

Dit privacy statement is van toepassing op de volgende categorieën natuurlijke personen van wie Psychotherapie Van den Oever persoonsgegevens verwerkt:

 • (potentiële) patiënten;

 • bezoekers aan de praktijk van Psychotherapie Van den Oever

 • bezoekers van www.psychotherapievandenoever.nl;

 • alle overige personen die met Psychotherapie Van den Oever contact opnemen of van wie Psychotherapie Van den Oever persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van haar medewerkers.

 

Artikel 2 - verwerking van persoonsgegevens

Psychotherapie Van den Oever verwerkt persoonsgegevens die:

 • een betrokkene zelf persoonlijk (tijdens een bespreking of bijeenkomst), telefonisch, schriftelijk (via invullen van vragenlijsten) of digitaal (via e-mail of webformulieren op de website) heeft verstrekt, zoals contactgegevens of andere persoonsgegevens;

 • met toestemming van de betrokkene worden opgevraagd bij andere hulpverleners of verwijzers;

 • met toestemming van de betrokkene worden vastgelegd middels video- of geluidsopnames tijdens sessies. Deze opnames zijn bedoeld ter ondersteuning van de behandelaar en zullen alleen in het kader van de behandeling gebruikt worden. Wanneer de behandeling wordt afgesloten, zullen de opnames verwijderd worden.

 • met toestemming van de betrokkene worden gebruikt om behandeling via e-health te laten plaatsvinden.

 

Artikel 3 - doeleinden verwerking

Psychotherapie Van den Oever verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het uitvoeren van een geneeskundige behandelovereenkomst en de declaratie voor verrichte werkzaamheden;

 • het onderhouden van contact, door uitnodigingen voor bijeenkomsten en informatie waar een betrokkene zelf om heeft gevraagd;

 • het bewaken van de toegang tot de praktijk en het beschermen van vertrouwelijke gegevens.

 

Artikel 4 - rechtsgrond

Psychotherapie Van den Oever verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de betrokkene. Deze toestemming kan altijd weer worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;

 • uitvoering van -of met het oog op- het sluiten van een geneeskundige behandelovereenkomst, waaronder ook het declareren aan derden, zoals de zorgverzekeringsmaatschappij e.d.;

 • een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld de verplichting om een medisch dossier bij te houden of het BSN te registreren;

 • een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst.

 

Artikel 5 - verwerkers

Psychotherapie Van den Oever kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Psychotherapie Van den Oever persoonsgegevens verwerken. Psychotherapie Van den Oever sluit met verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) daaraan stelt.

 

Artikel 6 - persoonsgegevens delen met derden

Psychotherapie Van den Oever deelt persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling (bijvoorbeeld een verwijzing) is aangewezen of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is. Psychotherapie Van den Oever deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden, tenzij bijeenkomsten samen met een andere organisatie worden georganiseerd. In dat geval worden uitsluitend noodzakelijke contactgegevens gedeeld.

 

Artikel 7 - doorgifte buiten de EER

Psychotherapie Van den Oever geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Psychotherapie Van den Oever ervoor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg).

 

Artikel 8 - bewaren van gegevens

Psychotherapie Van den Oever bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Psychotherapie Van den Oever hanteert in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • medische gegevens: ten minste 20 jaar na het einde van de behandelovereenkomst;

 • (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens;

 • gegevens van zzp’ers, anders dan (financieel-)administratieve gegevens: 5 jaar na het einde van de overeenkomst van opdracht;

 

Artikel 9 - wijzigingen privacy statement

Psychotherapie Van den Oever kan dit privacy statement altijd wijzigen. Een actuele versie van het privacy statement wordt op de website van Psychotherapie Van den Oever gepubliceerd. Het is verstandig dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

 

Artikel 10 - rechten, vragen en klachten

U hebt het recht Psychotherapie Van den Oever te verzoeken persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Hierover kunt u contact opnemen met Psychotherapie Van den Oever door een e-mailbericht te sturen naar info@psychotherapievandenoever.nl.

 

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Psychotherapie Van den Oever persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Psychotherapie Van den Oever door een e-mailbericht te sturen naar info@psychotherapievandenoever.nl. Een klacht trachten wij naar tevredenheid op te lossen. Mocht dat niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

bottom of page